Produkty

Obchodné podmienky

Pozorne si prečítajte nasledovné obchodné podmienky. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky.

Kontakt

Môžete nám napísať cez náš kontaktný formulár

Naša emailová adresa je info@interierovedvere.sk

Naše telefónne čísla (8:00-18:00):
0948 332 323 - informácie o objednávkach a dodacích lehotách, technické informácie
Náš internetový obchod nemá kamennú predajňu.

Sídlo firmy:
TopDizajn s.r.o.
Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47 876 051
DIČ: 2024133166
IČ DPH: SK2024133166
Zodpovedná osoba: Tomáš Hamar

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro pod vložkou č.: 100146/B

Bankové spojenie (Slovensko):
Číslo účtu / kód banky: 2101129144 / 8330
IBAN: SK58 8330 0000 0021 0112 9144
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk

Cena


Všetky ceny uvádzané na našich sú koncové.
Ceny na stránke sú vrátane DPH 20%.


Elektronické nakupovanie

Použite naše prehľadné internetové stránky na elektronické nakupovanie. Vyberte požadované produkty kliknutím na tlačítko "pridať do košíka" na stránke daného produktu a keď ste pripravený potvrdiť záväznú objednávku, kliknite na Váš nákupný košík v pravom hornom rohu stránky.

Pozor!

Neprevzatím alebo odmietnutím zásielky kupujúci porušuje podmienky kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 15€ ktorá pokrýva náklady spojené s odoslaním, zabalením a spätným vrátením tovaru.

Doprava

V prípade, že máme tovar na sklade a objednávka je vytvorená pred 12:00, Vašu zásielku odošleme ešte v ten istý deň, ako ste objednávku potvrdili.
Ku každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra) a prípadne záručný list, pokiaľ funkciu záručného listu neplní samotný daňový doklad.
Pre viac info o spôsoboch doručenia kliknite na odkaz: Dodanie tovaru >>

Dodacie lehoty

Ponuka tovaru uvádzaná na našich stránkach nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú naši dodávatelia. Časť tovaru je k dispozícii na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je odberateľ o tom včas upovedomený a má možnosť bezplatne stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky.

Spôsob platby

Akceptujeme nasledovné spôsoby platby:
Zálohová platba - platba prevodom na účet, vzťahuje sa na tovar ktorý sa vyrába na objednávku. Výška zálohy je vždy minimálne 50% z celkovej hodnoty objednávky, zvyšná suma sa uhrádza pri doručení tovaru
Dobierka - za tovar zaplatíte kuriérovi pri doručení, vzťahuje sa na produkty, ktoré sa nevyrábajú na objednávku

Pri použití akejkoľvek možnosti platby nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky.

Reklamácia

 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 • V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
g.na tovar alebo časť tovaru resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky.
 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 • Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú vyššie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). Zobraziť reklamačný formulár >>
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 • Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 • Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Záruka vrátenia peňazí do 14 dní

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Tovar interiérové dvere a zárubne nemožno vrátiť v zákonom stanovenej lehote 14 dní - Zákon č. 102 z roku 2014 § 7 odsek 6 písmeno c - jedná sa o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Zobraziť formulár odstúpenie od zmluvy >>
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru

 • Odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu.
 • Internetový obchod potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Na vami uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • Internetový obchod následne zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú odberateľ špecifikuje v objednávke.
 • Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 • Internetový obchod sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • Spolu s tovarom je odberateľovi dodaný aj daňový doklad (faktúra), dodací list a záručný list.
 • Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.
 • Za tovar zodpovedá internetový obchod až do jeho prevzatia odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy internetový obchod odberateľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch internetového obchodu alebo na inom dodacom mieste.
 • Internetový obchod má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí.
 • Internetový obchod nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.
  Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.
 • Internetový obchod nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 • V prípade, ak zákazníkovi nieje možné dodať celú objednávku sumárne, informujeme ho telefonicky alebo e-mailom ohľadom možnosti náhradného dodania prípadne rozdelenia dodávky objednávky.
 • Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do 24 hodín resp. do doby expedície tovaruAk kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od zrušenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ cez náš kontaktný webový formulár resp. pod vzájomnej dohode ich doručí iným spôsobom.
 • Zákazník vyhlasuje, že súhlasí s používaním elektronických komunikačných prostriedkov.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresu.
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Posledná aktualizácia 1.3.2016